Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Fysio Motivati en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt.
 • De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien
 • Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website van Fysio Motivai terug vinden.
 • Fysio Motivati is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Privacy Voor Fysio Motivati is het van essentieel belang dat de veiligheid van de gegevens die de bezoeker van onze site aan ons doorgeven gewaarborgd is. Persoonsgegevens worden gebruikt allen voor de doelen die daarvoor versterkt zijn en volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze website is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons gegevens.

Via de menuoptie ‘contact’ of ‘afspraak maken’ komen bezoekers op een scherm terecht waarin ze hun NAW gegevens invullen en naar ons sturen. De informatie is bedoeld om ons in staat te stellen met hun in contact te kunnen komen. De veiligheid van de informatie wordt in eerste instantie door Ziggo Thuis, onze internet provider bezorgd. De gegevens wordt nooit aan derden verstrekt, tenzij de client daar toestemming voor geeft. De gegevens  worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

3. Gegevens Wanneer u zich aanmeld voor hulp via de website van Fysio Motivati, heeft u recht op een strikt vertrouwelijke behandeling van uw gegevens en beveiliging van uw privacy. De volgende gegevens zijn verplicht om in te vullen:

 • Geslacht
 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Postcode en huisnummer

De gegevens worden gebruikt om u aan te melden bij ons EPD (Elektronische Patiënten Dossier) systeem. Fysio Motivati  gebruikt het Fysio Manager  systeem voor haar EPD systeem. Fysio Manager houdt zich aan de privacywetgeving van de AVG : https://fysiomanager.nl/over-ons/privacy-verklaring/

Linken naar andere websites Wij streven een zorgvuldige selectie na in de door ons gepubliceerde linken. Fysio Motivati is echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Zorgmail Voor het communiceren met huisartsen en andere betrokkenen zal Fysio Motivati gebruik gaan maken van  Zorgmail. Zorgmail is een zeer beveiligde e-mail verkeer die speciaal is ontwikkeld door Z-Netwerken. Deze zorgt ervoor dat de gegevens veilig bij de huisartsen terechtkomen. Alle huisartsen gebruiken Zorgmail om patiëntgegevens met betrokken instanties uit te wisselen. https://z-netwerken.nl/zorgmail/avg/

3. Betalingsvoorwaarden Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

Onze praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars afgesloten, waardoor de praktijk de nota’s vrijwel altijd rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indient en aan de cliënt geen nota wordt gezonden. Nota’s die door de verzekeringsmaatschappij worden geweigerd omdat bijv. de dekking is overschreden, worden bij de cliënt ingediend. De cliënt is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van zijn/haar vergoeding voor fysiotherapie. Heeft u twijfels over uw vergoeding? Vraag het uw zorgverzekeraar of uw fysiotherapeut.

De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt of namens de cliënt verleende diensten.

4. Verzuim Zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent voor uw behandeling. Wanneer u verhinderd bent, dient u dit tenminste 24 uur van te voren te melden. Wij zijn genoodzaakt om afspraken die niet binnen 24 uur worden afgezegd in rekening te brengen.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

5. Klachtenregeling In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het K.N.G.F. een klachtenregeling ingesteld . Wanneer u een klacht heeft, dient u deze eerst te bespreken met de betreffende fysiotherapeut. Samen dient u te zoeken naar een oplossing. Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

6. Kwaliteit De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. De Behandelaar binnen onze praktijk is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG.-register. Binnen onze praktijk vindt er een doorlopend onafhankelijk kwaliteitsonderzoek naar onze geleverde zorg plaats, deze wordt uitgevoerd door Qualiview. Wanneer de behandeling beëindigd wordt, krijgt de patiënt (indien hij door toestemming voor heeft gegeven) per mail een uitnodiging om ons te beoordelen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Deze gegevens worden om de volgende redenen geïnventariseerd:

 • Voor ons zelf; om op deze manier onze praktijk en zorg te verbeteren
 • Voor de zorgverzekeraar; deze gebruikt uw beoordeling voor het afsluiten van nieuwe contracten met ons.

7. Geheimhouding De fysiotherapeut heeft  het plicht tot zwijgen t.a.v. elke geheim, waarvan hij/zij weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij/zij uit hoofde van zijn taak of beroep verplicht is te bewaren (art.16 zwijgplicht).

8. Aansprakelijkheid

 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte en/of oefenruimte achterlaat, let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
 • Fysio Motivati is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
 • Fysio Motivati is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Fysio Motivati tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysio Motivati ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Fysio Motivati is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Overigens is iedere aansprakelijkheid van Fysio Motivati voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van Fysio Motivati te dierzake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 • Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Fysio Motivati strekken ook ten gunste van werknemers en waarnemers van Fysio Motivati.
 • Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Fysio Motivati tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysio Motivati ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.